Chương Trình Trại Hè 2021

Trại Hè 2021 sẽ diễn ra từ chiều ngày 29.07 đến ngày 01.08.2021, để tiện cho công việc chuẩn bị, xin quí đầy tớ con cái Chúa chúng ta cố gắng ghi danh thật sớm. sự có tham dự của mọi người sẽ làm vinh hiển Chúa chúng ta và là sự khích lệ nhau trên bước đường hầu việc Chúa!