Thông Báo

Thông báo về viêc bổ nhiệm Tân Quản Nhiệm Hội Thánh Jesus Zentrum e.V.