Cáo phó (Traueranzeige) Trưởng lão Bùi Văn Tư

Tôi tớ Chúa quản nhiệm Hội Thánh Jesus Zentrum e.V, Trưởng lão Bùi Văn Tư đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin và được về nước Chúa. Xin hết thảy chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho công việc Tang lễ, cũng như xin Chúa an ủi, ban bình an cho cô Châu, cùng các cháu và toàn thể gia đình. Amen!

Ta đã đánh trận tốt-lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức-tin. Hiện nay mão triều-thiên của sự công-bình đã để dành cho ta; Chúa là quan án công-bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu-mến sự hiện đến của Ngài.
II Ti-mô-thê 4:7‭-‬8

„Cáo phó (Traueranzeige) Trưởng lão Bùi Văn Tư“ weiterlesen