Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229

Warning: Creating default object from empty value in /www/htdocs/w008e9ab/webspace/cms/administrator/components/com_sh404sef/sh404sef.class.php on line 2229
2015
Drucken E-Mail
Montag, 13. Januar 2014 um 12:04

MP3 Download

2015

Zum Download:

Rechtsklick auf einen Link, dann "Ziel speichern unter"

Đề tài / Thema

Kinh Thánh / Bibelversen

Datum

Người giảng / Prediger

Download


Hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và lựa chọn.

Achte auf Gottes Berufung.

Êphêsô (Eph.) 1: 3-14

2. PhierÖ (2. Petr.) 1: 10-11

08.03.2015

Hr. Van Tu Bui

Chết trong Chúa

In Gott sterben

Khải huyền (Offb.) 14: 13

01.02.2015

Pastor Rupert Stürenberg

Chúng ta biết mình thuộc về ĐCT

Wir wissen, dass wir zu Gott gerhoeren

1. Giăng (1. Joh.) 5: 18-21

1. Giăng (1. Joh.) 5: 19

08.02.2015

Hr. Van Tu Bui

Nhân Danh Đức Giê-hô-va

Im Namen des Herrn

1. Samuên (1. Sam.) 17: 38 - 51

Hê bơ rơ (Heb.) 12 : 1 - 3

15.02.2015

Pastor Huu Hung Nguyen

Vương quốc của Đức Chúa Trời

Das Reich Gottes

Khải huyền (offb.) 4: 1-11

2. Timôthê (2. Tim.) 4: 18

22.02.2015

Pastor Ngoc Hoan Mai


Khá giữ trung tín cho đến chết

Treu bis zum Tod

Mathiơ (Matthäus) 24 : 1 – 13

Khải huyền (Offb.) 2 : 10d

04.01.2015

Pastor Huu Hung Nguyen

Cầu nguyện cho thạnh vượng trong mọi sự

Ich bete das du in allen dingen erfolg hast

Thi-Thiên (Psalm) 49

3.Giăng (3.Johannes) 2 - 4

11.01.2015

Hr. Van Tu Bui

Chớ làm buồn Đức Thánh Linh

Mache nicht den Heiligen Geist Traurig

Ga-la-ti (Galater) 5 : 13 – 26

Ê-phê-sô (Epheser) 4 : 30

18.01.2015

Pastor Huu Hung Nguyen

Một thành có nền bền vững

Ich bete das du in allen dingen erfolg hast

Hê-bơ-rơ (Heb.) 11 : 1 – 40

Hê-bơ-rơ (Heb.) 11 : 8 - 10

25.01.2015

Pastor Ngoc Hoan Mai


Aktualisiert ( Sonntag, 05. Juli 2015 um 13:03 )