Thờ phượng online (online Gottesdienst)

Thờ phượng Online hàng tuần (Online Gottesdienst jede Woche)
Tại Hội Thánh Chúa Jesus Zentrum e.V.
Mỗi Chủ Nhật (Sonntags): 10:00 h
10 phút trước giờ Thờ Phượng thì youtube của Hội Thánh sẽ mở

24.04.2022
Chia xẻ (Predigt): trưởng lão Lê Phú Quốc
Kinh Thánh (Bibel): Mathiơ (Mat.) 14: 13-21
Đề tài (Thema): Hãy đem đến cho Chúa – Bringet sie mir her

#thờ_phượng #gottesdienst #online #trực_tuyến #hàngtuần #Chúanhật #sonntag #jesuszentrum #bühren3 #wildeshause #Đức #Germany #Deutschland #wöchentlich #jede_Woche

https://www.youtube.com/user/jesuszentrum