Văn Phẩm

Ban Văn Phẩm Hội Thánh Jesus-Zentrum e.V.

Người chịu trách nhiệm
Hr. Phùng Văn Dũng
Hr. Nguyễn Thành Chung

e-mail: vanpham@jesus-zentrum.com