Bài Giảng

 
Đề tài:Câu chuyện người mù ở thành Giê-ri-cô
Der Blinde in Jericho
Kinh ThánhLu-ca 18 : 35-43 / Lukas 18 : 35 – 43
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:17.01.2021
 
Đề tài:Sống trong Đức tin của con Đức Chúa Trời 
Leben im Glauben an den Sohn Gottes
Kinh ThánhGa-la-ti 2: 15-21/Galater 2: 15-21
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:10.01.2021
 
Đề tài:Dân có lòng sốt sắng về các việc lành
Ein Volk eifrig in guten Werken
Kinh ThánhTitus 2: 11-15 / Tit 2: 11-15
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:03.01.2021