Bài Giảng

Bài Giảng Tháng 04.2021 (Predigt vom April 2021)

 
Đề tài:„Công dân trên trời“
Bürgerrecht im Himmel
Kinh ThánhPhi-líp 3: 20 – 21 / Philipper 3: 20 -21
Người giảng:Tl. Phạm Huy Thắng
Ngày giảng:25.04.2021
 
Đề tài:Ba bước làm theo lời Chúa dạy
Drei Schritte, die das Wort Gottes uns lehrt
Kinh ThánhMathiơ 18 : 15 – 18 /Matthäus 18: 15 – 18
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:18.04.2021
 
Đề tài:Hãy làm việc, vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời
Bemüht euch um die Nahrung, die bis in das ewige Leben reicht“
Kinh ThánhGiang 6 : 22 – 29 / Johannes 6 : 22 – 29
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:11.04.2021
 
Đề tài:Mừng Chúa trong ngày lễ Phục sinh 2021
Frohe Auferstehung Jesu 2021
Kinh ThánhLu-ca 24: 1-12/Lukas 24: 1-12
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:04.04.2021
 
Đề tài:Kẻ dự phần ơn trên trời gọi
Anteil an der himmlischen Berufung
Kinh ThánhÊsai 53 / Hêbơrơ 3: 1-6 / Jesaja 53 / Hebräer 3: 1-6
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:02.04.2021