Bài Giảng

Bài Giảng Tháng 03.2021 (Predigt vom März 2021)

 
Đề tài:Hội Thánh tinh sạch
Eine reine Gemeinde
Kinh ThánhÊ-phê-sô 5 : 25 – 33/ Epheser 5: 25-33
Người giảng:Tl. Phạm Huy Thắng
Ngày giảng:28.03.2021
 
Đề tài:Dấu chỉ của người được Chúa thăm viếng
Zeichen der Menschen, die von Gott berührt wurden
Kinh ThánhLu-ca 19 : 1 – 10 / Lukas 19 : 1 – 10
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:21.03.2021
 
Đề tài:Quyền phép lời Đức Chúa Trời
Die Macht des Wort Gottes
Kinh ThánhHê-bơrơ 4: 11-13 / Hebräer 4: 11-13
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:14.03.2021
 
Đề tài:Giàu-có nơi Đức Chúa Trời
Reich sein in Gott
Kinh ThánhLuca 12 : 16 – 21 / Lukas 12 : 16 – 21
Người giảng:Tl. Phạm Huy Thắng
Ngày giảng:07.03.2021