Bài Giảng

 
Đề tài:Hãy cảm tạ
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:14.10.2018
 
Đề tài:Ban cho có phước hơn nhận lãnh
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:18.11.2018