Bài Giảng

 
Đề tài:„Lời Cầu xin của Vua Sa-lô-môn“/
„Die Bitte des Königs Salomo“
Kinh Thánh1 Các-vua 3 : 3 – 12/ 1. Könige 3 : 3 – 12
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:17.05.2020
 
Đề tài:Quyen phep duc tin trong moi thu thach /
Die Macht des Glaubens in der Anfechtung
Kinh Thánh2.Corintho 4:7-18 / 2.Korinther 4:7-18
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:10.05.2020
 
Đề tài:Ngợi khen Đức Giê Hô Va
Kinh Thánh
Người giảng:Mục sư Nguyễn Hữu Hùng
Ngày giảng:Trại hè 2019
 
Đề tài:Điều răn lớn hơn hết
Kinh ThánhMathiơ 22 : 37-39
Người giảng:Mục sư Nguyễn Hữu Hùng
Ngày giảng:06.01.2019