Bài Giảng

Bài Giảng Tháng 01.2021 (Predigt vom Januar 2021)

 
Đề tài:Một dòng dõi không sợ hãi
Eine furchtlose Generation
Kinh ThánhMa-thi-ơ 8 : 23-27 / Matthäus 8 : 23 – 27
Người giảng:Hr. Phạm Đức Hiếu
Ngày giảng:31.01.2021
 
Đề tài:Đức Tin thành thật
Aufrichtiger Glauben
Kinh ThánhHebräer 11 : 1 – 6 / He-bơ-rơ 11 : 1 – 6
Người giảng:Tl. Phạm Huy Thắng
Ngày giảng:24.01.2021
 
Đề tài:Câu chuyện người mù ở thành Giê-ri-cô
Der Blinde in Jericho
Kinh ThánhLu-ca 18 : 35-43 / Lukas 18 : 35 – 43
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:17.01.2021
 
Đề tài:Sống trong Đức tin của con Đức Chúa Trời 
Leben im Glauben an den Sohn Gottes
Kinh ThánhGa-la-ti 2: 15-21/Galater 2: 15-21
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:10.01.2021
 
Đề tài:Dân có lòng sốt sắng về các việc lành
Ein Volk eifrig in guten Werken
Kinh ThánhTitus 2: 11-15 / Tit 2: 11-15
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:03.01.2021
 
Đề tài:Tình yêu Ngài vững bền đời đời
Gottes Liebe währet ewig
Kinh ThánhThi Thìên 136 / Psalm 136
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:02.02.2020
 
Đề tài:Hãy ở trong sự yêu thương của Ta
Bleibt in meiner Liebe
Kinh ThánhGiăng 15 : 1 – 17 / Johannes 15 : 1 – 17
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:09.02.2020
 
Đề tài:Kính sợ Đấng toàn năng
Dem Allmächtigen ehrfüchtig sein
Kinh ThánhGiô-suê 4 : 19 – 24 / Josua 4 : 19 – 24
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:16.02.2020