Bài Giảng

 
Đề tài:Mạng lệnh Cha là sự sống đời đời
Gottes Auftrag ist das ewige Leben
Kinh ThánhGiăng 3 : 16 / Johannes 3 : 16
Người giảng:Tl. Phạm Huy Thắng
Ngày giảng:26.01.2020
 
Đề tài:Hãy vững lòng bền chí
Seid tapfer und beständig
Kinh ThánhGiô-suê 1 : 1 – 9 / Josua 1 : 1 – 9
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:19.01.2020
 
Đề tài:Hay buoc di trong su yeu thuong
Wandle in der Liebe
Kinh ThánhEpheso 5 : 1 – 2 / Epheser 5 : 1 – 2
Người giảng:Tl. Bùi Văn Tư
Ngày giảng:12.01.2020
 
Đề tài:Die Liebe hört niemals auf
Kinh ThánhKorinther 13 : 8 – 13
Người giảng:Tl. Lê Phú Quốc
Ngày giảng:05.01.2020